В ПАМЕТ НА ...
Редколегията на сп. Физика / методология на обучението

Почина ЦВЯТКО ПОПОВ

том 9, книжка 1, стр. 003-004 (2021), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля Петров

Демонът на Максуел и защо информацията е физика

Тази работа е всъщност кратък разказ за еволюцията на понятието ентропия — от Клаузиус до Ландауер.

том 9, книжка 1, стр. 005-019 (2021), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Иван Лалов

48-ма Национална конференция по въпросите на обучението по физика (2-4.10.2020 г., София)

Годишната национална конференция за образованието по физика се проведе в необичаен сезон. Вместо традиционното пролетно време, както бе първоначално планирано, се наложи поради пандемията тя да се състои след началото на новата учебна година. През месец септември Организационният комитет трябваше да вземе трудно решение, дали тя да се проведе присъствено, или онлайн. След цялостна оценка на обстановката бе решено да се използва домакинството на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за такава тридневна среща на учени, учители, енергетици, студенти и ученици, което се оказа плодотворно.

том 9, книжка 1, стр. 020-025 (2021), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Пенка Лазарова

Младежка научна сесия ''Физиката в живота и в света около нас''

Целта на Младежката научна сесия е създаване на научен мироглед и интерес у младите хора към физиката и природните науки като основа за развитието на изследванията, технологиите и иновациите, контакти между ученици, студенти и млади учени, както и приобщаването на младите хора към научно-преподавателската общност. Не по-малко важно е създаването на умения за изготвяне на научен проект, представянето му и защита пред аудитория – качества, които ще помогнат за професионалната реализация на младите хора в бъдеще.

том 9, книжка 1, стр. 026-030 (2021), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Още един пример за разширено решение на задача

Продължаването на работата по една задача, след като е получен отговорът й, е дейност, която: първо, разнообразява постижимите образователни цели; и второ, способства да се засили мотивацията за изучаване на физика. Един от начините за такова разширяване на решението се свежда до идентифициране и освобождаване от някои ограничения, неспоменати в явен вид в условието на задачата.

За илюстрация на този начин тук се използва популярна задача от сборника на Ch. Trigg Mathematical Quickies.

том 9, книжка 1, стр. 031-037 (2021), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Гошо Гоев

Определяне специфичното съпротивление на проводник. Видове грешки

Основните видове експериментални грешки могат да се демонстрират чрез провеждане на лабораторно упражнение. При определянето на специфичното съпротивление на проводник учениците ще "допуснат грешки" и с помощта на учителя ще имат възможността да ги коригират.

том 9, книжка 1, стр. 038-045 (2021), Пълен текст

ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
Никола Балабанов

Приносът на българските физици и инженери за развитието на ядрената физика и енергетика

Ядрената физика е едно от новите направления на физическите науки, в което се изучават свойствата и взаимодействията на най-малките градивни частици на материята — атомните ядра и техните съставки. Те, на свой ред, определят свойствата и "поведението" на всички макротела, в т.ч. на Човека и на Космоса. Под влияние на ядрената физика, на границите й с почти всички природни и технически науки, възникнаха нови направления, като: ядрена химия, радиобиология, ядрена медицина, ядрена астрофизика, ядрена електроника и приборостроене и др. Първостепенно значение за световната икономика има развитието на ядрената енергетика, която произвежда съществена част от необходимата за човечеството енергия...

том 9, книжка 1, стр. 046-053 (2021), Пълен текст

ЗАДАЧА НА БРОЯ


ЗАДАЧА

Оценете за колко време температурата на гол космонавт с тегло около 70 kg и ефективна площ 2 m2 ще стане 0oC, ако той се намира на голямо разстояние от звездите. Приема се, че тялото на космонавта е съставено изцяло от вода. Посочете главната причина, за да се случи това.

том 9, книжка 1, стр. 054-054 (2021), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Ристе Митроски

Решение на задачата от кн. 4, 2018

том 9, книжка 1, стр. 055-058 (2021), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Иля Петров

Примерно решение на задачата на броя

том 9, книжка 1, стр. 059-060 (2021), Пълен текст