ЛЮБОПИТНА ФИЗИКА
Христо Попов

“Доказателство”, че π = 2 ... и една поука за физиците!?!

За доказване консервативността на някои сили в обучението по физика в средното училище понякога се използва граничен преход. С помощта на известен пример, който води до парадоксален резултат, обръщаме внимание върху опасностите, които крие подобен подход.

том 2, книжка 1, стр. 003-005 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Проблемът с много големите числа и хипотезата на Дирак — за какво и как можем да ги използваме в училище

Припомнят се същността на проблема с много големите числа и свързаната с него хипотеза на Дирак. Разглежда се една възможност за използването им в училище с цел да се повиши интересът към изучаването на физиката.

том 2, книжка 1, стр. 006-016 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Милен Замфиров

Връзка между резултатите по учебните предмети “Математика” и “Човекът и природата” от външното оценяване в 4., 5. и 6. клас за периода от 2008 до 2010 г.

Статията анализира взаимовръзката между постиженията на учениците по два учебни предмета — “Човекът и природата” и “Математика” в 4., 5 и 6 клас за периода 2008–2010 г. Прави се анализ за наличие на взаимовръзка между социално-икономическия статус на семейството и успеваемостта на учениците. Обект на изследването са учениците в 1707 училища в България, за които има данни от външните оценявания за няколко години подред. Направени са съответните изводи и препоръки.

том 2, книжка 1, стр. 017-028 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христина Г. Петрова

Графично представяне и решаване на графични задачи върху преходи между състоянията на веществата

Представен е съвременен методичен подход. Той включва графично представяне, съставяне и решаване на графични задачи върху преходи между състоянията на веществата. Специално внимание се отделя на самостоятелната работа на учениците. Подходът играе съществена роля за активизиране на мисловната дейност на учениците, за затвърдяване на знанията и прилагането им на практика.

том 2, книжка 1, стр. 029-034 (2014), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Евгения Стойновска

Методически особености на урок за нови знания по физика с PowerPoint Presentation

Разглеждат се особеностите при разработването и употребата на РРР (PowerPoint Presentation), за целите на образованието по физика в училище. Конкретизира се употребата на този иновативен метод, за урок за нови знания по физика в 7 клас. Сравняват се предимствата и недостатъците от употребата на РРР за такъв урок. Търси се ключовото съчетаване на особеностите на продукта РРР с методическите изисквания (при прилагане на макроструктурата на урока по М. Андреев). Посочва се личния опит при диференцирането и акцентирането на отделните методични елементи в урока с презентация. Темата е елемент от търсене на образователна технология, с прилагане на РРР.

том 2, книжка 1, стр. 035-039 (2014), Пълен текст

СЪСТЕЗАНИЯ, ОЛИМПИАДИ
Ева Божурова, Захари Дончев

Областен кръг на XVII Национална олимпиада по астрономия

Областният кръг на XVII Национална олимпиада по астрономия се проведе на 3 февруари 2014 г. Участваха 525 ученици от около 50 населени места в цялата страна. По традиция учениците бяха разделени на четири възрастови групи — V-VI, VII-VIII, IX-X и XI-XII клас. Материалът, необходим за решаването на задачите от сатрономическата олимпиада, съществено надхвърля рамките на астрономическите знания, включени в стандартната учебна програма. При подготовката на учениците се разчита на извънкласни и извънучилищни форми на обучение — астрономически школи и кръжоци към различни училища, водени от учители ентусиасти, или в народните астрономически обсерватории.

том 2, книжка 1, стр. 040-081 (2014), Пълен текст