ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Христо Попов

Две различни задачи с един и същ отговор – Φ

Дадени са елементарни сведения за числото Φ, свързано с т.нар. златно сечение. Разгледани са две задачи: едната от областта на електротехниката, другата – свързана с гравитационните сили, които илюстрират свойството на Φ да се появява в най-разнообразни физични ситуации.

том 3, книжка 1-2, стр. 003-010 (2015), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Желязка Райкова, Костадина Кацарова, Ганка Лавчева

Опит за прилагане на изследователския подход в обучението по физика при изучаване на източници на светлина

Целта на този доклад е да разпространи опита ни по прилагането на изследователския подход (ИП) при изучаване на темата за електрическото осветление в обучението по физика. Описани са някои от характеристиките на ИП и се проследяват техните прояви в проведеното обучение. Обучението бе организирано в рамките на проекта “Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education” (FP7), в който като партньор участва Пловдивския университет. Такова обучение бе проведено през учебните 2013-2014 и 2014-2015 години в осем училища в град Пловдив, при което участваха ученици на възраст 15-16 години. Обучението беше организирано съобразно изискванията за прилагане на този подход и целеше изпълнението на задачите на проекта.

том 3, книжка 1-2, стр. 011-022 (2015), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Юлиана Белчева

Обучението по оптика в седми и десети клас – задължителна подготовка

Представено е текущото състояние на преподаването по оптика в средните училища и се открояват някои проблеми в тази насока. Основните точки в доклада са: Представяне на програмата за седми и десети клас; Цели на обучението по физика и астрономия в седми и десети клас; Теми, очаквани резултати и нови понятия в раздел “Светлина”; Проблеми в обучението и идеи за решаването им.

том 3, книжка 1-2, стр. 023-032 (2015), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Васил Г. Йорданов, Стоян Г. Манолев, Тодор М. Мишонов

Зареждане на кондензатори с биполярен ЦК-ключ. Принцип на автонулиране на постояннотокови усилватели

Принципът на автонулиране на постояннотокови усилватели, който намира приложение при много от съвременните операционни усилватели, е илюстриран чрез експериментална задача, използваща прости и достъпни уреди. Тази задача беше дадена на Първата Олимпиада по експериментална физика (ОЕФ) “Ден на кондензатора”, проведена в София и Гевгели през 2014 г. Олимпиадата се организира от Софийския клон на Съюза на физиците в България и от Регионалното сдружение на физиците от Струмица, Република Македония. Олимпиадата е отворена за ученици от цял свят и в този смисъл е международна. Като допълнение към решението на задачата е дадено подробното инженерно описание на патента на Едуин Голдберг и Джул Леман Stabilized direct current amplifier, U.S. Patent 2,684,999 (1949). Всички ученици, класирани на призови места, разбраха каква е идеята на патента, което бе една от целите на Олимпиадата.

том 3, книжка 1-2, стр. 033-054 (2015), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Васил Н. Гурев, Стоян Г. Манолев, Васил Г. Йорданов, Тодор М. Мишонов

Измерване на константата на Планк

Представената задача покрива широк диапазон въпроси, свързани с изграждане на изследователски умения, като запознаване с характеристиките на различни устройства и материали, сглобяване на опитна постановка, измерване и обработка на данни, теоретично осмисляне и интерпретация на резултатите. Задачата бе дадена на Втората отворена Олимпиада по експериментална физика (ОЕФ2) “Ден на фотона” 25 април 2015. Олимпиадата, проведена в София, бе част от честването на международната Година на светлината http://www.light2015.org/Home/EventProgramme/2015/Competition/Bulgaria-Second-ExperimentalPhysics-Olympiad--25-April-2015-in-Sofia.-The-Day-of-thePhoton-in-the-International-Year-of-the-Light.html и бе организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България съвместно с Регионалното сдружение на физиците в Струмица, Република Македония. 90 ученици и придружаващи взеха участие в Олимпиадата. От 37 ученика от 10–12. клас, 11 определиха константата на Планк с точност, съответстваща на студентски практикум.

том 3, книжка 1-2, стр. 055-086 (2015), Пълен текст