МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Иван Лалов

Ролята на оптиката в развитието на човешкото познание

Този доклад илюстрира сложния път на науката, по- специално, на оптиката. Дискутирани са главните наблюдения, догадки, експерименти, изграждането на цялостни теории, преодоляването на предубеждения, както революциите в мисленето, довели до съвременното разбиране за светлина.

том 3, книжка 3-4, стр. 089-098 (2015), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Тeменужка Йовчева, Мирослав Абрашев

Курсът по оптика за физични специалности

В настоящата работа са разгледани въпроси, свързани с обучението в курса по Оптика за физични специалности в двата Физически факултета в България - на Софийския и на Пловдивския университети. Използван е дългогодишният опит на висококвалифицирани преподаватели, водещи курсове по Оптика в двата факултета, както и сега действащите учебни планове и програми в двата университета за придобиване на ОКС “бакалавър” по физична специалност.
Обучението по Оптика и в двата факултета се осъществява по много сходни планове и програми. Курсът по Оптика е четвъртият пореден курс от курсовете по Обща физика и включва лекции, семинарни упражнения и лабораторни (практически) упражнения с хорариум 45(или 60)/30/45. Лекциите се провеждат като се използва традиционното изложение на учебния материал на дъска, както и мултимедийно представяне и демонстрации на основни физични явления. Семинарните упражнения доизясняват и онагледяват с подходящи задачи разглеждания лекционен материал. По време на лабораторните упражнения експериментално се изследват различни оптични явления и закони. Освен аудиторната заетост, за студентите се предвижда и извънаудиторни дейности за самостоятелна подготовка.
Тематичното съдържание на учебната дисциплина Оптика в двата факултета се припокрива приблизително около 80%. Разглежданите общи теми включват най-важните раздели на класическите курсове по Оптика, а именно: основи на електромагнитната теория за светлината, фотометрия, интерференция и дифракция на светлината, холография, взаимодействие на светлината с веществото, поляризация на светлината, геометрична оптика, както и прибори, използващи тези явления.
Основата на курса по Оптика за физични специалности е линейната вълнова оптика, поради което в учебното съдържание на Пловдивския университет само накратко са разгледани принципите на нелинейната оптика. Освен това съвсем информативно са дадени само някои въпроси от квантовата оптика, тъй като тяхното задълбочено изучаване се прави в курса по Атомна и ядрена физика. В учебното съдържание по Оптика на Софийския университет въпросите от нелинейната и квантовата оптика са разгледани много по-подробно, а в програмата на Пловдивския университет въпросите от вълновата оптика са малко по-широко застъпени.

том 3, книжка 3-4, стр. 099-108 (2015), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Стоян Г. Манолев, Васил Г. Йорданов, Тодор М. Мишонов

Волт-амперна характеристика на “черна кутия” с отрицателно съпротивление

Задачата, дадена на 3-тата Олимпиада по експериментална физика “Ден на резистора”, е съвременна реализация на принадлежащия на НАСА патент на Дебу за генериране на електрични трептения посредством отрицателно съпротивление. Олимпидата се състоя на 31 октомври 2015 г. в Куманово и бе организирана от Регионалното сдружение на физиците от Струмица, Република Македония и от Софийския клон на Съюза на физиците в България.

том 3, книжка 3-4, стр. 109-151 (2015), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Тодорка Л. Димитров

Учебни експерименти за природата на светлината

В тази статия са представени демонстрационни експерименти, разкриващи копрускулярните, вълновите и вълново-корпускулярните проявления на светлината. Експериментите са разработени в Университета във Фрибур, Швейцария от Тодорка Л. Димитрова и Антоан Вайс.

том 3, книжка 3-4, стр. 152-164 (2015), Пълен текст