ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля Петров

Векторът на Лаплас–Рунге–Ленц. Част I: Задача на Кеплер

Работата цели да припомни един малко позабравен в образованието по механика вектор, известен като вектор на Лаплас–Рунге–Ленц, да представи различни подходи, позволяващи достъпно (дори за ученици) обяснение на законите на Кеплер, както и да подчертае значението на автентичната дефиниция на Нютон за сила.

том 4, книжка 1-2, стр. 003-013 (2016), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Клавдий Тютюлков

Използване на MS EXCEL за анализ на трептения. Част 1

В настоящата дописка са описани някои възможни приложения на MS EXCEL за обработка на експериментални данни с използване на бързо Фурие преобразуване (FFT). Показани са алгоритъм за използване и примерни опити. Като приложение е даден файл, с чиято помощ в EXCEL може да бъдат въведени и обработвани данни от микрофон.

том 4, книжка 1-2, стр. 014-024 (2016), Пълен текст

ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
Макс БОРН

Статистическа интерпретация на квантовата механика

Нобелова лекция, 11 декември 1954 г.

том 4, книжка 1-2, стр. 025-036 (2016), Пълен текст

ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
Милен Замфиров

Исторически предпоставки за внедряването и развиването на обучението по информатика в българските училища

Бългаия е една от първите държави в света въвела задължително обучение по предмета “Информатика”. Учебната година е 1986/7. Преди това работна група към Българската академия на науките и Министерството на народното образование разработи и внедри т.нар. “Система Сендов”. За основа на учебните програми и съотстващите ги помагала се използаваше персоналния компютър “Правец 8”, а програмният език бе Basic.

том 4, книжка 1-2, стр. 037-041 (2016), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Васил Г. Йорданов, Васил Н. Гурев, Стоян Г. Манолев, Алберт М. Варонов, Тодор М. Мишонов

Измерване на скоростта на светлината с електрично и магнитно махало

Тази задача бе дадена на 4-тата Олимпиада по експериментална физика “Ден на светлината”, проведена на 23 април 2016 г. в София. Олимпидата бе организирана от Регионалното сдружение на физиците от Струмица, Република Македония и от Софийския клон на Съюза на физиците в България.

том 4, книжка 1-2, стр. 042-070 (2016), Пълен текст