ОТ РЕДАКЦИЯТА
Иван Бъчваров

Традиция и нови предизвикателства

Уважаеми читателю,
Списание ФИЗИКА: МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО възстановява (след близо година) своята дейност. Има нова редакция, одобрена от ръководството на Съза на физиците в България, нова програма и съответно ново оформление...

том 6, книжка 1, стр. 003-004 (2018), Пълен текст

РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ: ВЪПРОСИ
Калин Ангелов

Моментна скорост и ускорение. Как да ги обясним?

Всеки обикновен учител по физика често се сблъсква с различни проблеми при преподаването. Някои от тях са свързани с "трудностите на разума" — умението с относително елементарни езикови и математически средства да разясни на учениците "относително елементарни" понятия...

том 6, книжка 1, стр. 005-005 (2018), Пълен текст

РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ: ОТГОВОРИ
Христо Попов

Моментна скорост и ускорение. Коментар

Писмото на Калин Ангелов се отнася до един от "вечните" въпроси на методиката на обучението по физика, свързани с проблема за решаване противоречието между изискванията за достъпност и научна коректност на определенията за основните физични понятия...

том 6, книжка 1, стр. 006-008 (2018), Пълен текст

РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ: ОТГОВОРИ
Иля Петров

Моментна скорост и ускорение. Да хванем бика за рогата

Въпросите, които постави Калин Ангелов, ме провокираха да прегледам програмата по физика, част ``Механика'' и открих, че на цялото земно кълбо единствено българските ученици, които вече имат право на паспорт, не знаят, че скоростта, освен големина, има и посока! Те знаят що е средна скорост както и останалите младежи на планетата, но дефинициите за моментна скорост и ускорение са валидни само в пределите на МОН на Република България...

том 6, книжка 1, стр. 009-011 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА
Герхард Г. Паулус,
превод: Александър Драйшу

Защо младите хора следват физика... и защо не го правят?

Така нареченият емпиричен поврат в науката за образованието доведе дидактиката на физиката до това, че физиката и нейното преподаване вече не са в центъра на вниманието на изследванията. Този поврат доведе и до това, че значението на личността на обучаващия е изместена в периферията. Този проблем не обсъждах, но намекнах за него, когато направих разликата между изкуството да обучаваш и науката да обучаваш. Двете доведоха до криза в дидактиката по физика. Тази криза бе значително задълбочена от незаинтересоваността на специалистите-изследователи, от нашата незаинтересованост, към обучението на учители. В резултат много ученици-абсолвенти избягват физиката, защото или те вече изобщо не учат какво е физиката, или защото забелязват, че училището не ги е подготвило достатъчно. Следващите поколения можем да въодушевим само с това, което нас е въодушевявало за физиката — с огромния обхват на мислите, с тяхното прецизно математично формулиране и с невероятно точната им проверка в експерименти.

том 6, книжка 1, стр. 012-020 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Христо Попов

Защо свойствата на нанообектите зависят съществено от размерите

Засега у нас въпроси, свързани с нанофизиката §мдасх; с изучаваните от нея обекти, с методите на изследване, с нейните постижения и приложения и пр., все още не са намерили място в учебната документация за средното училище. Очевидно е, че необходимостта обучението да отразява съвременното състояние на науката и технологиите неизбежно ще наложи такива въпроси да бъдат включени в учебните програми, на първо време §мдасх; поне в тези за разширено изучаване на физика.

том 6, книжка 1, стр. 021-032 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля Петров

Векторът на Лаплас–Рунге–Ленц. Част II: Разсейване на Ръдърфорд; Движението в равнина и алгебрата на комплексните числа

Работата е продължение на статията [1], в която бе въведен векторът на Лаплас–Рунге–Ленц. Разгледано е приложението му при извода на класическата формула на Ръдърфорд за разсейване. Обсъдена е също дуалността на Нютоновия закон за гравитация със закона на Хук, като се използва подходяща параметризция на траекториите в комплексната равнина. Изложението изисква математически познания на бакалавърско ниво. За да се запази връзката със средното образование, е показан, в духа на Нютон, геометричен извод на производни на тригонометрични функции.

том 6, книжка 1, стр. 033-041 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ


* * *

От 20 до 22 май 2017 г. във Физическия факултет на Софийския университет се проведе Изобретателски маратон с участието на студенти и докторанти от факултета...

том 6, книжка 1, стр. 042-042 (2018), Пълен текст

ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКА
Десислава Калайджиева, Константин Стойчев, Светослав Иванов, Симеон Иванов

PIN-диоден детектор за йонизиращи лъчения

Статията описва проектирането и изработката на достъпен полупроводников детектор за регистриране на йонизиращи лъчения. Проектът оглави класирането на първия Изобретателски маратон на Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведен през месец май 2017.

том 6, книжка 1, стр. 043-053 (2018), Пълен текст

ИСТОРИЯ НА ФИЗИКАТА
Михаил Бушев

Галилей и Кеплер: От средновековието към модерността на ХХ век

Темата на настоящето есе са двамата учени: Галилей (1564–1642) и Кеплер (1571–1630) — техните разбирания за света, открития, заблуди и конфликти, а особено техните послания към идните поколения.

том 6, книжка 1, стр. 054-060 (2018), Пълен текст

КОНКУРС ТЕО


ЗАДАЧА 01

том 6, книжка 1, стр. 061-061 (2018), Пълен текст