РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Христо ЦЕКОВ

Коментар върху статията История на катедра Методика на обучението по физика от създаването ѝ до днес

Коментарът е върху статия, заглавието на която внушава изчерпателност и достоверност. При прочит още първото изречение прави впечатление с точно датиране и периодизация на събития, с подреждане на преподавателите като първи, втори и т.н. при четене на основния курс по Методика на обучението по физика (МОФ), при получаване на докторски и хабилитационни звания и при други случаи, без ни най-малко съмнение във верността на поднасяната информация. Непосветеният читател естествено възприема всичко като историческа истина. За съжаление голяма част от датите и периодите са измислени. Не са споменати имена на преподаватели, а други са само споменати, без да са изтъкнати приносите им в полагане основите и създаването на катедрата Методика на обучението по физика (МОФ) в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Някои фактологични грешки се отнасят за историята на Физико-математическия факултет.

том 6, книжка 2, стр. 065-076 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Светла ПЕТРОВА

Кои са най-ефективните преподавателски методи в обучението по природни науки? (по данните на PISA 2015)

През последните години в много държави бяха осъществени реформи в средното образование. В значителната си част тези реформи са повлияни от резултатите и изводите на Програмата за международно оценяване на учениците §мдасх; PISA, която се провежда от 2000~г. досега в редица държави и региони от цял свят. Последният завършен етап на изследването е осъществен през 2015~г. с участието на 72 държави/региона, ...

том 6, книжка 2, стр. 077-089 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо ПОПОВ

Анод — катод?

Настоящата бележка третира един терминологичен проблем, пред който може да се изправи учителят по физика, особено ако той преподава и химия — проблемът, кой електрод в едно устройство наричаме анод, кой — катод и защо.

том 6, книжка 2, стр. 090-095 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Веселин ГЕОРГИЕВ

ЗАДАЧА НА БРОЯ

том 6, книжка 2, стр. 096-096 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Т.М. МИШОНОВ, Е.Г. ПЕТКОВ, A.А. СТЕФАНОВ, А.П. ПЕТКОВ, И.М. ДИМИТРОВА, С.Г. МАНОЛЕВ, С.И. ИЛИЕВА, А. ВАРОНОВ

Измерване на константата на Болцман по Айнщайн

Описани са няколко последователни експеримента със специално конструирана постановка. Изпълнението на последователните експериментални задачи дава възможност за определяне на константата на Болцман kB. Изследват се флуктуациите на напрежението U(t) на серия кондензатори, свързани успоредно с постоянно съпротивление. Напрежението се усилва 1~милион пъти Y = 106. Усиленото напрежение YU(t) се подава на устройство, което отчита средния по време квадрат на напрежението U2 = ⟨(YU(t))2⟩/U0. Напрежението U2 се измерва с мултиметър. Серия от измервания дава възможност за определяне на константата на Болцман от теоремата за равноразпределението CU2⟩ = kBT. Средната кинетична енергия на атомното движение на газ (1/2)mv2 = (3/2)kBT е най-известният пример от ученическата физика. За определяне на константата на постановката U0 е дадена серия от задачи, свързани със закона на Ом, които са адресирани към най-големите ученици. За най-малките ученици основната задача е да се изследва аналоговото повдигане на квадрат. Работите на учениците се оценяват в 4 възрастови групи S, M, L и XL. Последните подусловия са предназначени за студенти (категория XL) и са свързани с теоретичното изследване на постановката като инженерно съоръжение. Тази задача е дадена на Петата Олимпиада по Експериментална Физика "Ден на Електрона" на 9 декември 2017 г., София, организирана от Софийския клон на Съюза на физиците в България със съдействието на Регионалното дружество на физиците в Струмица, Р. Македония и Физическия факултет на СУ.

том 6, книжка 2, стр. 097-126 (2018), Пълен текст

В ПАМЕТ НА ...
Михаил БУШЕВ

Стивън Хокинг или за триумфа на духовността

На 14 март т.г. една новина обиколи света със скоростта, с която човечеството узна за падането на берлинската стена. Беше починал Стивън Хокинг. По известния стих от великденския напев (тропар), ``със смъртта си той съкруши смъртта''.

том 6, книжка 2, стр. 127-134 (2018), Пълен текст