РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Христо Попов

Из близкото минало

Съкращаването на броя на часовете за предметите от природонаучния цикъл не е от вчера и не е характерно само за нашата образователна система. Когато преди повече от 40 години тази тенденция започна да се проявява все по-осезателно, нашата физична колегия, представяна най-вече от Съюза на физиците (тогава все още Дружество на физиците в България) многократно прави опити да й се противопостави. Един от основните аргументи винаги е бил (нещо естествено за онези времена) ''как е в Съветския съюз''. Иска ми се обаче да запозная читателите с един случай, който говори, че и в самия Съветски съюз физиците не са били доволни от развитието на обучението по физика в училище.

том 6, книжка 3, стр. 137-138 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля Петров

За мерките, теглилките и фундаменталните константи

26-та Генерална конференция по мерки и теглилки предeфинира системата SI. В тази работа са проследени накратко главните стъпки, направени по-пътя към тази промяна. Посочени са и най-важните последствия от нея.

том 6, книжка 3, стр. 139-157 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Петър А. Георгиев

Неутронът — история и научноизследователски приложения

Откритието на една от основните съставни части на атомното ядро е предшествано от важни исторически предпоставки като откритието на електрона, протона, представянето на атомния модел на Ръдърфорд и няколко експериментални опита, които на практика наблюдават ефекти на появата му без да го идентифицират. В настоящата работа се прави рестроспективен преглед на събитията и фактите, свързани с откритието на тази фундаментална частица, и се проследява развитието на някои, днес приети за основни, научноизследователски техники, базирани на използването на неутрона като микроскопична проба на материята. Високоенергетични приложения, в които основната роля на неутрона е предизвикването на реакции на ядрено делене и производство на радиоизотопи, остават изцяло извън фокуса на статията.

том 6, книжка 3, стр. 158-166 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христина Петрова

Прилагане на графичен метод при изучаване на фотоефекта в средното училище

Както и в други случаи основните закономерности на фотоефекта се разбират по-добре, когато се използва графичното им представяне. Важно е учениците да интерпретират графиките коректно, защото те съдържат най-съществената информация. В статията са представени възможностите на графичния метод при изучаване на основните величини и закономерности при фотоефекта. Акцентира се на графичната интерпретация на физичните закономерности и на решаване на графични задачи.

том 6, книжка 3, стр. 167-172 (2018), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Христо Попов

Вариант на задача за лабораторна работа в 7. клас

Учебната програма по физика и астрономия за 7. клас, по която се провежда обучението от есента на 2018 г. предвижда изпълнение на задължителна лабораторна работа "Наблюдаване и изследване на отражение и пречупване на светлината"...

том 6, книжка 3, стр. 173-178 (2018), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Гошо Гоев, Тома Томов

По моста или през тунела

Провеждането на демонстрации по физика провокира мисленето и интереса на ученици и студенти. Особено когато интуитивните очаквания се различават от резултата. В статията се разглежда задача от механиката свързана с равно променливи и равномерни движения, демонстрация и реакцията на студентите.

том 6, книжка 3, стр. 179-182 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Светослав И. Иванов, Димо Л. Арнаудов, Нено Д. Тодоров, Димитър Й. Мърваков, Виктор Г. Иванов

Национално пролетно състезание по физика, Стара Загора, 9–11 март 2018 г.

Националното пролетно състезание по физика за учебната 2017–2018 г. се проведе от 9 до 11 март в град Стара Загора. Тази статия съдържа обща информация за организацията и резултатите от състезанието, както и състезателните теми за различните възрастови групи. Дадени са и примерни решения на темите с методически указания към тях. Те ще бъдат от полза както на учители, подготвящи ученици за състезания и олимпиади по физика, така и при самоподготовка на учениците.

том 6, книжка 3, стр. 183-199 (2018), Пълен текст

КОНКУРС ТЕО


ЗАДАЧА 02

том 6, книжка 3, стр. 200-200 (2018), Пълен текст