РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Христо Попов

Христо Попов отговаря на Силвия Попова

Коя е причината за посока на тока в ел. верига да се приеме посоката на движение на положителните заряди (или посоката на тока е от положителния към отрицателния полюс на източника?

том 6, книжка 4, стр. 203-206 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Борис Арнаудов

Въведение в наноелектрониката (но не много сериозно)

Съвременната наноелектроника и оптоелектроника се базира на явления и свойства на електроните и фотоните в кондензирани и пространствено подредени тела с размери в нанометровата скала. Цел на настоящата статия е да въведе тези начални идеи и технологичните принципи достъпно, и същевременно максимално верно и точно поне в границите на нашите представи.

том 6, книжка 4, стр. 207-225 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Христо Попов

ЗАДАЧА НА БРОЯ

КОЙ КОМУ ПРИДАВА ЕНЕРГИЯ ПРИ УДАР?
Коя e величината, определяща кое тяло ще увеличи енергията си при централен еластичен удар? Анализирайте възможностите след удара едно от телата да остане неподвижно.

том 6, книжка 4, стр. 225-225 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Желязка Райкова

Лабораторните занятия по физика и интернет

В тази статия предлагаме една идея, свързана с приложението на интернет за актуализация на методиката на провеждане на лабораторни упражнения по физика във висшето училище.

том 6, книжка 4, стр. 226-230 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Пет задачи (четири от тях — тривиални), решени чрез анализ на размерностите

В статията припомняме някои от основните правила за прилагане анализа на размерностите, илюстрирани с четири повече или по-малко тривиални примера, като накрая методът се използва и за решаване на една задача от класическата механиката.

том 6, книжка 4, стр. 231-242 (2018), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Виктор Данчев, Господин Караиванов

Измерване на заряда на електрона чрез шумове на Шотки

В този протокол е описана експериментална постановка за измерване на заряда на електрона и резултатите, получени от нея. Постановката се калибрира чрез топлинните шумове на Джонсън–Найкуист, като в процеса се определя константата на Болцман. Експериментът не изисква специализирано обурудване и може да бъде лесно възпроизведен от студенти и ученици. Дизайнът на постановката е разработен от проф. Тодор Мишонов и Алберт Варонов, а конкретната реализация е построена от авторите в рамките на месец.

том 6, книжка 4, стр. 243-253 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Светослав И. Иванов, Димо Л. Арнаудов, Нено Д. Тодоров, Димитър Й. Мърваков, Виктор Г. Иванов

Национално пролетно състезание по физика, Стара Загора, 9–11 март 2018 г. Част 2: Примерни решения

Националното пролетно състезание по физика за учебната 2017--2018~г. се проведе от 9 до 11 март в град Стара Загора. Тази статия е продължение на публикуваната в кн. 3 работа и представя примерни решения на темите с методически указания към тях. Те ще бъдат от полза както за учителите, подготвящи ученици за състезания и олимпиади по физика, така и за самоподготовка на учениците.

том 6, книжка 4, стр. 254-282 (2018), Пълен текст