РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Нели Димитрова

47. Национална конференция по въпроси на обучението по физика

От 4-ти до 7-ми април 2019 година във Велико Търново се проведе ежегодната Национална конференция по въпроси на обучението по физика в средните и висшите училища на тема: "Интегрален подход в обучението по физика". Организацията на конференцията бе осъществена от Съюза на физиците в България, МОН, Национален военен университет "Васил Левски"` (НВУ), РУО Велико Търново, община Велико Търново, АЕЦ Козлодуй. Темата на конференцията бе посветена на честването на 150-годишнината от създаването на Периодичната система от Д. Менделеев и на значимостта на интегрираното обучение по природни науки, технологии, инженерство и математика (STEM) за развитие на ключови компетентности в младото поколение на България. Основни направления за съдържание на докладите бяха ...

том 7, книжка 2, стр. 083-085 (2019), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Александър Благоев

Хибридни ядрени реактори. Част I

Настоящият обзор е посветен на принципите на действие, проектите и експерименталните устройства, комбиниращи ядрения синтез и деленето на тежките ядра. Тези системи се създават с цел производство на електроенергия, изгаряне на високоактивни ядрени отпадъци и производство на гориво за конвенционалните ядрени реактори. По мнение на автора, развитието на технологията на хибридните реактори ще позволи към края на века да се решат проблемите, които се натрупват в енергетиката.

том 7, книжка 2, стр. 086-109 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Иля Петров

За закона за пътя при равноускорително движение, за "тъмните векове'' и за нечетните числа

В тази кратка бележка се обсъжда изводът на закона за пътя при равноускорително движение в съвременните учебници. Посочена е връзката между реда на нечетните числа и отношението на изминатите разстояния за равни интервали време.

том 7, книжка 2, стр. 110-113 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Физични задачи — решения с продължения. Използване на графи след решаването на физична задача

В училищната практика обикновено решението на една физична задача приключва с получаване на отговора – най-често някаква формула за (или на стойността на) търсената величина. Така, разбира се, постигаме редица основни цели на обучението като затвърдяване на знанията, придобиване на основни умения за прилагането им и др.п. Ако обаче не се задоволим с това и продължим работата и след получаване на отговора ...

том 7, книжка 2, стр. 114-126 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Желязка Райкова

Интегралният подход в обучението по физика и някои съвременни методи на обучение и оценяване, свързани с него

През последните десетилетия интеграционните процеси в науката и социалната практика влияят все по-активно и върху образователния процес. Глобалните проблеми на съвременността оказват интегриращо влияние върху него и изискват отразяване на взаимовръзките и взаимозависимостта, общността на природата и социалните явления. Интегративните тенденции все повече се обособяват като специфични пътища за усъвършенстване на структурирането на учебното съдържание, чрез което учениците да осмислят по-цялостно изучаваните обекти и явления и диференцираните понятийни структури. Разглеждането на въпроса за интегралния подход в обучението по физика и методите на обучение и оценяване, чрез които се осъществява той, е важен, достатъчно обширен и подходящ за сериозно научно проучване. Тук нашата цел е само да представим някои основни виждания и обобщени положения свързани с тази тема.

том 7, книжка 2, стр. 127-137 (2019), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Елена Илиева, Йорданка Илиева

World Wide Data Day 2018 в СУ "Николай Катранов'', гр. Свищов

Докладът представя участието на ученици от СУ "Николай Катранов", гр. Свищов в най-голямата инициатива на CERN – LHC World Wide Data Day, проведена на 15-ти ноември 2018 г. Участниците са от X, XI и XII клас на училището с ръководители: ст. учител по физика и астрономия Елена Илиева и ст. учител по информатика и ИТ Йорданка Илиева. В доклада са описани дейностите на възпитаниците на училището във връзка с участието им в измерванията, нанасянето на данните в онлайн таблици и участието им в дискусията с учени от ЦЕРН, както и с ученици от други училища в България и други точки на света.

том 7, книжка 2, стр. 138-144 (2019), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Христо Попов

Вариант на задача за лабораторна работа в 7. клас

Учебната програма по физика и астрономия за 7. клас, по която се провежда обучението от есента на 2018 г. предвижда изпълнение на задължителна лабораторна работа "Наблюдаване и изследване на отражение и пречупване на светлината". Непознаването на тригонометричните функции и на закона на Снелиус-Декарт силно ограничават възможността за изследване на пречупването на светлината, без обаче да я изключват. По-долу е показано, че при едно ефективно използване на междупредметната връзка с математиката в лабораторната работа може да се изпълни задача, която има съвсем определен изследователски елемент, като резултатът, първо, разширява знанията за разпространението на светлината и, второ – пътят към него илюстрира един типичен начин за постигане на научно познание.

том 7, книжка 2, стр. 145-150 (2019), Пълен текст