РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Иля Петров

Защо силата е векторна величина

Силата е вектор, защото резултантната сила на две едновременно действащи, приложени в една и съща точка, сили се получава по правилото на успоредника. В работата са обсъдени изводът, основаващ се на определението за механична (динамична) сила, както и доказателството на Поасон, валидно и при статични условия.

том 8, книжка 2, стр. 075-079 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Наташа Иванова, Детелина Илиева

Студенти медици и ядрената физика

В тази статия ние споделяме практически опит по използване на неформални методи на обучение на студентите по медицина в рамките на учебната програма по дисциплината "Медицинска физика" в първи курс.

том 8, книжка 2, стр. 080-087 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Дамяна Грънчарова, Желязка Райкова

Методи за формиране на научна грамотност при изучаване на атомна и ядрена физика в средното училище

Целта на тази статия е да се опише приложението на някои методи, които могат да бъдат използвани за формиране на основни ключови компетентности и научна грамотност при изучаване на атомна и ядрена физика в училище. Специално внимание е отделено на дидактическите възможности на историческия подход и на дискусията, чието прилагане при изучаване на микросвета в училищния курс води до положителна нагласа към изучаването на физика и до изграждането на научен светоглед, като компонент на научната грамотност. Приоритетното прилагането на тези методи в учебния процес е свързано с характера на учебното съдържание по атомна и ядрена физика, със сравнително нарасналите познавателни възможности на учениците и с голямото социално значение на някои изучавани явления и приложения. В статията са описани конкретни примери на приложение на тези методи в уроците по физика при изучаването на теми от атомна и ядрена физика.

том 8, книжка 2, стр. 088-096 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Желязка Райкова, Костадина Кацарова

Формиране на изследователски умения на учениците при изучаване на физика на елементарните частици

В процеса на изучаването на физика в училищния курс, общообразователна подготовка, в един от неговите последни раздели учениците се запознават с много елементарни частици: фотон, електрон, протон, неутрон, неутрино и др. Образователното и възпитателното значение на темите от този раздел се определя не само от тяхната актуалност, която придава съвременния характер на учебното съдържание, но и от значението на тези знания за модерния технологичен свят.

том 8, книжка 2, стр. 097-105 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

За Ахил, костенурката и още нещо

По-долу се обръща внимание на някои възможности за индивидуална работа, които предоставя решаването на физични задачи. За сега в клас задачите се използват предимно за затвърдяване на знанията и проверка и оценка на уменията за тяхното прилагане. За тези цели е достатъчна най-простата схема, в която решението завършва с получаване на отговора. Ако тази схема се отвори, съвкупността на постижимите образователни цели може да се обогати значително, като включи и засилване на интереса към физиката, и развиване на логическото мислене, и запознаване с методи на научното познание, и разнообразяване на междупредметните връзки, и ред други.
Удобен пример за излизане от рамките на схемата чрез търсене на различно решение представлява апорията на Зенон за Ахил и костенурката.

том 8, книжка 2, стр. 106-111 (2020), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христо Попов

Земята пада върху Слънцето — тема с вариации

Цел на предложената работа е да покаже как, тръгвайки от една обикновена задача и задавайки подходящи въпроси, може да се разкрият разнообразни и с различна трудност възможности за работа с учениците, които имат изявен интерес към физиката.

том 8, книжка 2, стр. 112-131 (2020), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Нено Тодоров, Георги Александров, Виктор Иванов

Европейската олимпиада по физика, 2020 г.

В статията накратко е описана историята и организацията на Европейската олимпиада по физика (ЕОФ) и нейното място сред другите международни състезания от подобен мащаб, като например Международната олимпиада по физика (МОФ) и Азиатстките олимпиади по физика (АОФ). Обсъдени са предизвикателствата пред провеждането на ЕОФ — 2020 в условия на пандемия. Представени са условията на задачите на ЕОФ — 2020, като техните решения ще бъдат подробно анализирани в следваща статия. Дадена е справка за представянето на българския отбор на ЕОФ — 2020.

том 8, книжка 2, стр. 132-145 (2020), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Иля Петров

ЗАДАЧА НА БРОЯ

том 8, книжка 2, стр. 146-146 (2020), Пълен текст