ПОСЛЕДЕН БРОЙ
РЕДАКЦИОНЕН ФОРУМ
Христо ПОПОВ

Из близкото минало

том 6, книжка 3, стр. 137-138 (2018), Пълен текст


ТЪРСИ
ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Иля ПЕТРОВ

За мерките, теглилките и фундаменталните константи

26-та Генерална конференция по мерки и теглилки предeфинира системата SI. В тази работа са проследени накратко главните стъпки, направени по-пътя към тази промяна. Посочени са и най-важните последствия от нея.

том 6, книжка 3, стр. 139-157 (2018), Пълен текст

ФИЗИКА В ПОВЕЧЕ
Петър А. ГЕОРГИЕВ

Неутронът — история и научноизследователски приложения

Откритието на една от основните съставни части на атомното ядро е предшествано от важни исторически предпоставки като откритието на електрона, протона, представянето на атомния модел на Ръдърфорд и няколко експериментални опита, които на практика наблюдават ефекти на появата му без да го идентифицират. В настоящата работа се прави рестроспективен преглед на събитията и фактите, свързани с откритието на тази фундаментална частица, и се проследява развитието на някои, днес приети за основни, научноизследователски техники, базирани на използването на неутрона като микроскопична проба на материята. Високоенергетични приложения, в които основната роля на неутрона е предизвикването на реакции на ядрено делене и производство на радиоизотопи, остават изцяло извън фокуса на статията.

том 6, книжка 3, стр. 158-166 (2018), Пълен текст

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
Христина ПЕТРОВА

Прилагане на графичен метод при изучаване на фотоефекта в средното училище

Както и в други случаи основните закономерности на фотоефекта се разбират по-добре, когато се използва графичното им представяне. Важно е учениците да интерпретират графиките коректно, защото те съдържат най-съществената информация. В статията са представени възможностите на графичния метод при изучаване на основните величини и закономерности при фотоефекта. Акцентира се на графичната интерпретация на физичните закономерности и на решаване на графични задачи.

том 6, книжка 3, стр. 167-172 (2018), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Христо ПОПОВ

Вариант на задача за лабораторна работа в 7. клас

Учебната програма по физика и астрономия за 7. клас, по която се провежда обучението от есента на 2018 г. предвижда изпълнение на задължителна лабораторна работа "Наблюдаване и изследване на отражение и пречупване на светлината"...

том 6, книжка 3, стр. 173-178 (2018), Пълен текст

УЧЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Гошо ГОЕВ, Тома ТОМОВ

По моста или през тунела

том 6, книжка 3, стр. 179-182 (2018), Пълен текст

КОНКУРСИ, СЪСТЕЗАНИЯ
Светослав И. ИВАНОВ, Димо Л. АРНАУДОВ, Нено Д. ТОДОРОВ, Димитър Й. МЪРВАКОВ, Виктор Г. ИВАНОВ

Национално пролетно състезание по физика, Стара Загора, 9--11 март 2018 г.

том 6, книжка 3, стр. 183-199 (2018), Пълен текст

КОНКУРС ТЕО


ЗАДАЧА 02

том 6, книжка 3, стр. 200-200 (2018), Пълен текст